STORE

뒤로가기
  • 신세계백화점 센텀시티점(백화점)/부산시 해운대구 센텀남대로 35 4층/051-730-3524/평일 11:00~20:00, 주말 11:00~20:30
   TEL :
  • 모다아울렛 울산점(아울렛)/울산광역시 북구 진장유통로 78-6 2층/052-935-3059/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3245.0530591822803!2d129.35499175118156!3d35.5770821801216!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3567ccf2dd94a903%3A0xe7d5cf8be9a7f148!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOyauOyCsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704625851!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 신선도원 울산점(아울렛)/울산광역시 북구 진장 17길 10 신선도원몰 2층/052-916-0113/10:00~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3245.6755881815347!2d129.35426195118112!3d35.561713430125174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3567cd8b3950df9f%3A0x102c4cefa9f844b1!2z7Iug7ISg64-E7JuQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704566667!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 울산점(백화점)/울산광역시 남구 삼산로 288 4층/052-960-4841/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3246.613781662115!2d129.33633055118065!3d35.538540780130916!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3567cd8ff1731ced%3A0x4419f54b21bd8c8f!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOyauOyCsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704492099!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 울산성남점(아울렛)/울산광역시 중구 시계탑거리 20 3층 EnC 3층/052-248-2628/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12985.169171254898!2d129.3172402825837!3d35.546482782060714!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3567cd32d90730bd%3A0xc43b752f2056b9c5!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466Cb7Jq47IKw7ISx64Ko7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704414507!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 모다아울렛 천안점(백화점)/충청남도 천안시 서북구 공원로 196 펜타포트 1층/041-902-9414/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3194.842541860865!2d127.09938960121008!3d36.79832547985057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ad86d86ee3a3f%3A0x7834e6925287be58!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOyynOyViOyVhOyCsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704334883!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 순천점(백화점)/전라남도 순천시 비봉2길 22 3층/061-720-5288/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3269.3492142577675!2d127.51866485116771!3d34.972916580269214!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356e0e503d27920d%3A0xc84c4f9921d0a836!2zTkPrsLHtmZTsoJAg7Iic7LKc7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704258628!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 청주점(아울렛)/충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1233 NC청주점 2층/043-716-6109/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3202.0072434002204!2d127.42892475120605!3d36.62621227988645!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356528dbe47f5299%3A0x4034c34bc07c8d15!2zTkPssq3so7zsoJA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704159979!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 동아백화점 구미점(백화점)/경상북도 구미시 송원동로 28 3층/054-444-1871/10:00~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3222.92276657343!2d128.34629495105395!3d36.119739313306894!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565c0d20b66a5bd%3A0xd2f22905e157686c!2z64-Z7JWE67Cx7ZmU7KCQIOq1rOuvuOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704086851!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 포항점(백화점)/경상북도 포항시 북구 학산로 62 3층/054-230-1339/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3225.724221236512!2d129.36847545105238!3d36.051435817088944!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356703b68562049d%3A0x20377b8ba9f9e142!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIO2PrO2VreygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594704010811!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 모다아울렛 김천점(아울렛)/경상북도 김천시 아포읍 송천리 산 31-1 2층/054-910-5053/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3221.464783979706!2d128.27910605105455!3d36.155242911338675!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565b8d0fdcf438b%3A0x33aa06b685017fb5!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOq5gOyynOq1rOuvuOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594703595667!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 홈플러스 구미점(아울렛)/경상북도 구미시 구미대로 174 홈플러스 구미광평점/ /10:00~23:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3223.620204434069!2d128.36155745105347!3d36.10274521424841!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565c1215b65f4f1%3A0x8d14e05dd5a12d1c!2z7ZmI7ZSM65-s7IqkIOq1rOuvuOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594703522277!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 포항그랜드애비뉴(아울렛)/경상북도 포항시 남구 중흥로 77, 밸류플러스복합빌딩 4층/054-256-8496/평일 11:00~21:00 , 주말 11:00~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3227.3136975086095!2d129.34731495105163!3d36.012632319234754!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356701bb7de42da3%3A0x8c8aec2a39934fce!2z6re4656c65Oc7JWg67mE64m0!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594703304355!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 갤러리아백화점 타임월드점(백화점)/대전광역시 서구 더덕대로 211 4층/042-486-8519/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3213.3585877604673!2d127.37620400105871!3d36.352092250396296!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x35654b12122e3e7b%3A0xfb4a9ccee8cc4557!2z6rCk65-s66as7JWE67Cx7ZmU7KCQIO2DgOyehOyblOuTnOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594703197075!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 대전점(백화점)/대전광역시 서구 계롱로 598 2층/042-601-2261/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3213.827873157974!2d127.38745790105854!3d36.34072130102981!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565495a47be6863%3A0xe95300c41efbfeb6!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOuMgOyghOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594703004084!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 대전중앙로점(아울렛)/대전광역시 중구 중앙로 141 2층/042-718-2909/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d51409.86858016784!2d127.35560859496265!3d36.357949988498035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356549277b74c28f%3A0x3d3819a4d78cda97!2zTkPspJHslZnroZzsl63soJA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594702386801!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 모다아울렛 대전점(아울렛)/대전광역시 유성구 대정로 5 1층/042-542-1015/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3214.986249239173!2d127.31694665105779!3d36.31264030259346!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x35654d18a56d4c77%3A0x9c0bfb98f1db2d23!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOuMgOyghOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594702317080!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 창원점(아울렛)/경상남도 창원시 의창구 창원대로 397번길 6 1층/055-270-3025/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3258.8735908268777!2d128.64001425103578!3d35.23451666185128!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356f3325f7697d5d%3A0x1b648e75c60e66cf!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIOywveybkOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594702164096!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 모다아울렛 진주점(아울렛)/경상남도 진주시 정촌면 삼일로 95번길 46 2층/055-923-1809/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3262.9822228356024!2d128.0962677510338!3d35.132117167400764!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356efa59f79235b7%3A0xb5d31b60b094b76e!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOynhOyjvOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594702094119!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 신세계백화점 김해점(백화점)/경상남도 김해시 김해대로 2232 2층/055-272-1336/평일 11:00~20:00 , 주말 11:00~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3259.1122092684395!2d128.8699707510356!3d35.228576662173616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3568c711dff81c4d%3A0x99dd9819bba9bc6d!2z7Iug7IS46rOE67Cx7ZmU7KCQIOq5gO2VtOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594702009353!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 마산점(백화점)/경상남도 창원시 마산합포구 동서동로 18 2층/055-240-5272/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3260.1996204048137!2d128.57123005103512!3d35.201496363642406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356f2de126a5c74b%3A0x922cf59a4bff7105!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOuniOyCsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594701903761!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 대동백화점(아울렛)/경상남도 창원시 성산구 동산로 115 2층/055-212-8991/10:30~20:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3259.44996720046!2d128.68872595103554!3d35.22016726262989!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3568ccf75ef18829%3A0x3d8b0bf200e3bdc7!2z64yA64-Z67Cx7ZmU7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594701601093!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 디큐브백화점 거제점(아울렛)/경상남도 거제시 장평로 12 대성산업㈜ 디큐브백화점 2층/055-680-0276/평일 10:30~20:30 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3272.624497277707!2d128.61490315102878!3d34.89077448042557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356ecd70b2d1acad%3A0xb05781dab73b6a21!2z65SU7YGQ67iM6rGw7KCc67Cx7ZmU7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594701536194!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 모다아울렛 양산점(아울렛)/경상남도 양산시 중부동 685-2 2층/055-911-7319/평일 11:30~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3254.6691622780068!2d129.025259351038!3d35.339036156172874!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356897823a835785%3A0x610fe0f63327f062!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOyWkeyCsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594701095368!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 더블유몰 세종점(아울렛)/세종특별자치시 도움3로 19, W몰 세종점 1층/044-995-1191/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3207.128620717244!2d127.25580875106189!3d36.50275719198732!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357acb482d0170e9%3A0x6ed89a04f7d963f!2zV-uqsCDslYTsmrjroJsg7IS47KKF7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594697400154!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 웨이브충장점(아울렛)/광주광역시 동구 중앙로 163 NC웨이브 충장점 5층/062-718-9509/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d52189.552624613665!2d126.84622750967755!3d35.16043534001429!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x35718c870484c6ef%3A0xd28bc0ae37293caa!2zTkPsm6jsnbTruIzstqnsnqXsoJA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594697186761!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 신세계백화점 광주점(백화점)/광주광역시 서구 무진대로 932 5층/062-360-1688/평일 11:00~20:00 , 주말 11:00~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3261.8498250067996!2d126.87914945103427!3d35.160365865871206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x35718eab119412d1%3A0x512a0aa8852cfe2b!2z6rSR7KO87Iug7IS46rOE67Cx7ZmU7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594697017226!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 광주역점(아울렛)/광주광역시 북구 경열로 249 2층/062-510-7315/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d815.450769424856!2d126.90660298813198!3d35.16153159515964!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x35718c611f74e015%3A0x2fefdb36647cbc16!2z7J6Q7Jew67OE6rOhKOq0keyjvCBOQ-uwse2ZlOygkCwg6rSR7KO87Jet7KCQKQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696937806!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 인천점(아울렛)/인천광역시 남동구 인하로 485 3층/032-430-5391/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3167.698395784402!2d126.6985490510819!3d37.444229138781324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b7bd749068943%3A0xabf3dae33dba6002!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIOyduOyynOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696827241!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 2001 부평점(아울렛)/인천광역시 부평구 경원대로 1277 2001아울렛 부평점 2층/032-502-7344/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.729455957604!2d126.70844255108275!3d37.49071023612519!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b7c3c479235f9%3A0x3e7a17117a0ef36d!2z7J207LKc7J287JWE7Jq466Cb67aA7Y-J7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696772909!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 동래점(백화점)/부산광역시 동래구 중앙대로 1393 신관 2층/051-668-4257/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3259.7914733499997!2d129.07550085103532!3d35.211662763091205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x35689379ecb89771%3A0x2ef7f2c0d751cf83!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOuPmeuemOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696470883!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 센텀시티점(백화점)/부산광역시 해운대구 센텀남대로 59 4층/051-730-3462/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3261.475477225526!2d129.1292203510345!3d35.16969996536546!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356892c0d6623d3b%3A0x405e72f799e22707!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOyEvO2FgOyLnO2LsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696427777!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 부산본점(백화점)/부산광역시 부산진구 가야대로 772 2층/051-810-2282/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3261.9859613586646!2d129.05390245103428!3d35.15697086605505!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3568ebaae8e7a293%3A0x9e5898e3df8fbb17!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOu2gOyCsOuzuOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696374568!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 부산서면점(아울렛)/부산광역시 부산진구 전포동 668-1 NC아울렛 3층/051-794-7269/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3261.9815185621965!2d129.06090055103425!3d35.157081666049024!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3568eb65ca61ee0f%3A0xa03fe7a1bf6f220!2zTkPrsLHtmZTsoJAg7ISc66m07KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696296898!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 해운대점(아울렛)/부산광역시 해운대구 해운대로 813 NC백화점 3층/051-709-5951/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3261.439790935612!2d129.17485495103458!3d35.170589665317394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x35688d0b62b71c51%3A0xffa1fecdaeb6bf82!2zTkPrsLHtmZTsoJAg7ZW07Jq064yA7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696245497!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 괴정점(아울렛)/부산광역시 사하구 사하로 190 2층/051-209-5257/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3264.3111392093083!2d128.99187205103314!3d35.098940869195715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3568e9d3966609df%3A0x2daadd9bb71eb383!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIOq0tOygleygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696182739!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 덕천점(아울렛)/부산광역시 북구 만덕대로 23 3층/051-366-2314/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3259.8137333069494!2d129.00541095103523!3d35.21110836312116!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x356895481403688d%3A0x80663735d9c0c212!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIOuNleyynOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594696134409!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 대구백화점 프라자점(백화점)/대구광역시 중구 명덕로 333 5층/053-428-5598/평일 11:00~20:00 , 주말 11:00~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6466.888308802077!2d128.5967222318719!3d35.86263095265592!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565e3b42d95abeb%3A0x7a28e5618df3568c!2z64yA6rWs67Cx7ZmU7KCQIO2UhOudvOyekOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594695160826!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 대구백화점 본점(백화점)/대구광역시 중구 동성로 30 4층/053-426-2516/평일 11:00~20:00 , 주말 11:00~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6466.888295846895!2d128.59674369002414!3d35.862631111437864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565e3c462d33937%3A0xbdfa30ba426b4e5b!2z64yA6rWs67Cx7ZmU7KCQIOuzuOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594695094360!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 동아백화점 수성점(백화점)/대구광역시 수성구 지범로 191 2층/053-781-1846/10:00~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3235.136408450165!2d128.63815625105588!3d35.82112878006453!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565e28f188a2f53%3A0x60ebaf7c3b49ccfc!2z7J20656c65Oc66as7YWM7J28IOuPmeyVhOuwse2ZlOygkCDsiJjshLHsoJA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594695012348!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 상인점(백화점)/대구광역시 달서구 월배로 232 2층/053-258-3241/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3235.230483801192!2d128.53667555105588!3d35.81882038006511!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565fb307578ecdf%3A0xdd70ffcf7ab92cd8!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOyDgeyduOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594694946310!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 동아 강북점(아울렛)/대구광역시 북구 칠곡중앙대로 416 2층 EnC/055-320-7725/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3230.569316699592!2d128.54678665105874!3d35.933040580038856!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565e6de398710e1%3A0x257d48963fe67df0!2z64-Z7JWE7JWE7Jq466CbIOqwleu2geygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594694436951!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 동아 쇼핑점(아울렛)/대구광역시 중구 덕산동 53-3 동아백화점 3층/053-255-0346/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3233.2945739906418!2d128.589584951057!3d35.86629738005418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565e3c04cebd493%3A0x1466a52831520f15!2z64-Z7JWE67Cx7ZmU7KCQIOyHvO2VkeygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594694212029!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 엑스코점(아울렛)/대구광역시 북구 신격동 NC아울렛 1층/053-662-9254/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3231.705154372035!2d128.60821170105794!3d35.905236280045315!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3565e107854181af%3A0x6cb2a2c2001ad22f!2zTkPslYTsmrjroJsg7JeR7Iqk7L2U7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594694137726!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 야탑점(아울렛)/경기도 성남시 분당구 야탑동 357-1 뉴코아아울렛 본관 2층/031-780-3225/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3169.13098128234!2d127.12509105109613!3d37.410378879728434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca87534bfd105%3A0xee8ee0158955a3d0!2zTkPrsLHtmZTsoJAg7JW87YOR7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594694065220!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 2001 분당점(아울렛)/경기도 성남시 분당구 미금일로 154번길 20 2001아울렛 2층/031-786-2714/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3171.7160625829924!2d127.10504675109449!3d37.349230279740205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b59c6d926c3d5%3A0xb9743e35b4b202aa!2zMjAwMeyVhOyauOugmyDrtoTri7nsoJA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594694010388!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 산본점(아울렛)/경기도 군포시 번영로 504 2층 EnC 2층/031-390-7340/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3171.3429516795723!2d126.93095825109468!3d37.358061279738514!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b670b0a3df03b%3A0xa5463d70532295a3!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466Cb7IKw67O47KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693879117!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 평촌점(아울렛)/경기도 안양시 동안구 동안로 119 3층 EnC 3층/031-381-7309/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d203398.24748807438!2d126.83137967954549!3d37.19791077768298!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b60a8fe43306f%3A0x4b2771bc60bd535c!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIO2Piey0jOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693825421!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 평택점(아울렛)/경기도 평택시 경기대로 279 2층/031-650-6303/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3186.5902687023768!2d127.11043095108542!3d36.995712279810235!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b3a64f588a16b%3A0x8075cc1c3733751!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466Cb7Y-J7YOd7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693607700!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 일산점(아울렛)/경기도 고양시 일산동구 마두동 797 뉴코아아울렛 2층/031-900-5257/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3158.739565557294!2d126.77458945110247!3d37.655326429682205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c854c21a1e361%3A0xc98d334554bbb087!2zTkPslYTsmrjroJsg7J287IKw7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693565764!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 부천점(아울렛)/경기도 부천시 원미구 상동 539-1 뉴코아아울렛 2층/032-624-8244/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.1421148612703!2d126.75499325109848!3d37.504566179710395!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b7d143acfe24f%3A0x3c427befe8ea3e02!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIOu2gOyynOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693516164!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 동수원점(아울렛)/경기도 수원시 팔달구 인계동 1114-1 뉴코아아울렛 3층/031-231-6355/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d101606.91760286245!2d126.9644978582031!3d37.26630060000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b435bd311e3c1%3A0x470031ce6a91d3a5!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIOuPmeyImOybkOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693446974!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 중동점(백화점)/경기도 부천시 길주로 300 2층/032-320-7362/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.2215925518426!2d126.7731205510985!3d37.502691479710734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b7d49bfe400c5%3A0x734c2a66cbdb483f!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOykkeuPmeygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693087651!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 수원점(백화점)/경기도 수원시 권선구 세화로 134 2층/031-8066-0246/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d101525.5235397415!2d126.90366782021204!3d37.32658200733323!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b431d65ed8eab%3A0xd74517dbfe1895f4!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOyImOybkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594693036413!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 평촌점(백화점)/경기도 안양시 동안구 시민대로 180 2층/031-8086-9273/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3169.996655006916!2d126.94814405109551!3d37.3899113797324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b60a8e81a02d5%3A0xcc980e97045fd2c!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIO2Piey0jOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594692986315!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 세이브존 성남점(아울렛)/경기도 성남시 수정구 산성대로 337 세이브존 3층/031-730-2195/10:00~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3167.7105618347978!2d127.15112295109708!3d37.443941779721975!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca8c43c96957d%3A0xf93bea495348f522!2z7IS47J2067iM7KG07ISx64Ko7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594692556755!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 모다아울렛 오산점(아울렛)/경기도 오산시 경기대로 822-30 B1층/031-8043-3241/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3178.323075420927!2d127.04355355109037!3d37.1925550797709!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b46ae860be98f%3A0x38e7d03b1a7db925!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOyYpOyCsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594692484436!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 모다아울렛 남양주점(아울렛)/경기도 구리시 갈매동 경춘북로 230 모다아울렛 1층/031-936-3504/평일 11:00~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3159.684642130123!2d127.11371140110175!3d37.63310517968631!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357cb9e889ac5fbf%3A0xe1b3b77fe1ec503e!2z66qo64uk7JWE7Jq466CbIOq1rOumrOuCqOyWkeyjvOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594692426810!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데아울렛 고양점(아울렛)/경기도 고양시 일산동구 중앙로 1036 롯데아울렛고양점 1층/031-936-3504/11:00~21:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3159.883352431962!2d126.86190730349439!3d37.628431552696725!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9a047e60fa19%3A0x35d364ce17f06dfc!2z66Gv642w7JWE7Jq466CbIOqzoOyWkeygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594692313477!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 광명점(아울렛)/경기도 광명시 하안로 287번길 8 3층/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3166.982746745174!2d126.87712145109737!3d37.46112927971884!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b61927ce029a5%3A0x8898ce17c95af0e2!2z64m07L2U7JWE7JWE7Jq466CbIOq0keuqheygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594692147994!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 고잔점(아울렛)/경기도 안산시 단원구 광덕대로 194, B관 2층/031-436-4224/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1586.6138705702626!2d126.83019998698882!3d37.31343274746839!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b6efddd688773%3A0x9331c6c2713736bc!2zTkMg7JWI7IKw6rOg7J6U7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594692070930!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 수원터미널(아울렛)/경기도 수원시 권선구 경수대로 270 NC수원터미널 2층/031-8065-3791/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3175.895972053145!2d127.01801910109197!3d37.25017557975954!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b4374a29e7ec7%3A0x1de1ba4de5edb49!2zTkPrsLHtmZTsoJAg7IiY7JuQ7YSw66-464SQ7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594691745323!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 2001 중계점(아울렛)/서울특별시 노원구 중계동 509 2001아울렛 2층/02-3399-8275/평일:10:30~21:00 , 주말:10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3159.3392278083475!2d127.0656727511019!3d37.64122807968474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357cb9643965ad1b%3A0xf79cc7b3be4fc89c!2zMjAwMeyVhOyauOugmyDspJHqs4TsoJA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594691091784!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 뉴코아 강남점(아울렛)/서울특별시 서초구 잠원로 51 뉴코아아울렛 강남점 2관 2층/02-530-5257/평일:10:30~21:00 , 주말:10:30~22:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d50656.310602817844!2d126.8951172262126!3d37.483868266372205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca162b56a3d13%3A0xb202b39f3f48ffb7!2z64m07L2U7JWE7JWE7JuD66CbIOqwleuCqOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594691036864!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 포도몰(아울렛)/서울특별시 관악구 신림로 330 포도몰 4층/ /평일:11:00~22:00 , 주말:11:00~22:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3166.0191917563993!2d126.92803915109795!3d37.48387347971443!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9fbfa730dd61%3A0x13cedce80d1fd8a1!2z7Y-s64-E66qw!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690933138!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 홈플러스 상암점(아울렛)/서울특별시 마포구 성산동 515 홈플러스월드컵점 2층/02-304-6430/10:00~24:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12648.383471157937!2d126.87975373129885!3d37.576360175148736!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c993d84a07e25%3A0x273fe22964a82624!2z7ZmI7ZSM65-s7IqkIOyblOuTnOy7teygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690845818!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 마리오아울렛(아울렛)/서울특별시 금천구 디지털로9길 23 마리오아울렛 1관 2층/02-2067-3705/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3166.2942707070306!2d126.88610767214392!3d37.47738158934484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b61e04bd20333%3A0xb0f574aa2b9fb409!2z66eI66as7Jik7JWE7Jq466CbIDHqtIA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690637520!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 더블유몰(아울렛)/서울특별시 금천구 가산동 60-27 W몰 B1층/02-2081-0139/평일 10:30~21:00 , 주말 10:30~21:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3166.2942689965403!2d126.88611840109773!3d37.477381629715566!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357b61e05b271a63%3A0x5cb0e771c45a0af5!2sW-MALL!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690524387!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 현대시티아울렛 가든파이브점(아울렛)/서울특별시 송파구 충민로 66 가든파이브 아울렛관 2층/02-2673-2296/평일 10:30~20:30 , 주말 10:30~21:00
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3166.3030670177177!2d127.12346255109769!3d37.4771739797156!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca5f64f27d3d1%3A0x5a37cb416fd42ff9!2z66eM7ISd7J6lIOqwgOuToO2MjOydtOu4jCDtmITrjIDsi5zti7DrqrDsoJA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690393950!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 송파점(아울렛)/서울특별시 송파구 충민로 66 가든파이브 NC아울렛 송파점 3층/02-2157-5358/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3166.3030670177177!2d127.12346255109769!3d37.4771739797156!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca5f4d82c590d%3A0x3c4581293f1dd357!2zTkPrsLHtmZTsoJAg7Iah7YyM7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690279555!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 불광점(아울렛)/서울특별시 은평구 대조동 240번지 NC백화점 3층/02-350-7767/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3160.670918857415!2d126.92663975110128!3d37.60990327969063!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9820e16cc0df%3A0xe35e3d8287f24bfd!2zTkPrsLHtmZTsoJAg67aI6rSR7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690229042!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • NC 강서점(아울렛)/서울특별시 강서구 등촌동 689번지 NC백화점 강서점 2층/02-2667-2509/평일 10:30~20:00 , 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3162.793594194885!2d126.8383184511!3d37.559926479700074!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9c6e0d7e600d%3A0x8c8aa6bc78ae32ba!2zTkPrsLHtmZTsoJAg6rCV7ISc7KCQ!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594690179762!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 관악점(백화점)/서울특별시 관악구 봉천로 209 2층/02-3289-8292/평일 10:30~20:00 / 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.7388926530652!2d126.92283835109819!3d37.49048757971306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9fbbae33f0cf%3A0xdaa93852106c3735!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOq0gOyVheygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689759043!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  • 롯데백화점 스타시티점(백화점)/서울특별시 광진구 능동로 92 3층/02-3707-1353/평일 10:30~20:00 / 주말 10:30~20:30
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.683540909683!2d127.06893385109937!3d37.538956479703934!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca4e88c2dfec9%3A0x80a05d291f8bde4f!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOqxtOuMgOyKpO2DgOyLnO2LsOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689612455!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  • 롯데백화점 청량리점(백화점)/서울특별시 동대문구 왕산로 214 3층/02-3707-1353
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3161.908371092815!2d127.04512860110052!3d37.58077527969619!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357cbb5a3cd18e73%3A0x5c938d9b85c4a0ee!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOyyreufieumrOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689525422!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  • 롯데백화점 김포공항점(백화점)/서울특별시 강서구 하늘길 77 지하1층/02-6116-2920
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3162.670500359244!2d126.80085885109996!3d37.56282617969935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9cbfc3da650b%3A0x5c9dc92e0d0ba203!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOq5gO2PrOqzte2VreygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689481592!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  • 롯데백화점 미아점(백화점)/서울특별시 강북구 도봉로 62 3층/02-944-2229
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3160.473427859368!2d127.02831575110126!3d37.61455017968977!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357cbc7cddb7e01f%3A0x4e954cbf16e220fc!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOuvuOyVhOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689436408!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  • 롯데백화점 강남점(백화점)/서울특별시 강남구 도곡로 401 2층/02-531-2289
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.4653631975966!2d127.05112595109844!3d37.49694097971197!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca41c87cd9683%3A0xd64a146def02edcc!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOqwleuCqOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689392127!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  • 롯데백화점 잠실점(백화점)/서울특별시 송파구 올림픽로 240 2층/02-2143-7394
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3164.7718081123835!2d127.09767285109879!3d37.51329982970882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca5a0b49af0bf%3A0x49fee96527adcfd2!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOyeoOyLpOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689286294!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
  • 롯데백화점 본점(백화점)/서울특별시 중구 남대문로 81 2층/02-726-4660
   TEL :

   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d790.6461727622109!2d126.98137888811901!3d37.56484746177652!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca2f1f9155af7%3A0x77d801cbcd221ab4!2z66Gv642w67Cx7ZmU7KCQIOuzuOygkA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1594689155288!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

  WORLD SHIPPING

  PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

  GO
  닫기